Regulamin sklepu internetowego

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep internetowy www.SklepMercedes.ewt.pl prowadzony jest przez firmę EWT Automotive Polska Sp. z o.o., ul. Poznańska 343, Ołtarzew, 05-850 Ożarów Mazowiecki, Polska, NIP: 5220023307, KRS 0000017027, Kapitał zakładowy: 3 670 000,00 PLN, zwaną dalej Sprzedawcą.

1.2. Administratorem danych osobowych, które są przetwarzane w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, które obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r. (RODO).

1.3. Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy pod numerem telefonu: +48 538 994 000 i/lub adresem e-mail: e-commerce@ewt.mercedes-benz.pl.

1.4. Zamówienia w sklepie internetowym www.SklepMercedes.ewt.pl można składać 24 godziny na dobę / 7 dni w tygodniu, za wyjątkiem:

1.4.1. Okresów niezbędnej konserwacji Systemów Teleinformatycznych Sprzedawcy,

1.4.2. Okresów awarii, które są skutkiem działań/zaniechań podmiotów trzecich, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności (np. awaria sieci energetycznej, awaria sieci telekomunikacyjnej, siły wyższe).

1.5. Niniejsze zapisy Regulaminu odnoszą się do konsumentów oraz do przedsiębiorców korzystających ze sklepu internetowego www.SklepMercedes.ewt.pl i regulują zasady nabywania Produktów oferowanych przez Sprzedawcę. Działalność sklepu internetowego i sprzedaż prowadzona jest tylko na terenie Polski.

 

2. DEFINICJE

2.1. Elektroniczne Płatności: system płatności on-line dostarczany przez firmę Blue Media S.A. NIP: 5851351185, KRS: 0000320590, umożliwiający natychmiastową zapłatę za zamówione Produkty.

2.2. Dzień kalendarzowy: jeden dzień liczony od poniedziałku do niedzieli.

2.3. Dzień roboczy: jeden dzień liczony od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2.4. Formularz Rejestracji: formularz, za pośrednictwem którego możliwe jest założenie Konta Klienta w sklepie internetowym www.SklepMercedes.ewt.pl.

2.5. Formularz Zamówienia: formularz, za pośrednictwem którego możliwe jest złożenie Zamówienia na Produkty oferowane przez Sprzedawcę a także określenie warunków dostawy.

2.6. Karty Produktów: opisy wraz ze zdjęciami Produktów oferowanych przez Sprzedawcę w sklepie internetowym www.SklepMercedes.ewt.pl.

2.7. Klient:

2.7.1. Osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą,

2.7.2. Osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

2.8. Konto: zbiór zasobów w Systemie Teleinformatycznym Sprzedawcy, oznaczony indywidualną nazwą (loginem), a także zabezpieczony hasłem przypisanym do tego zbioru. Zbiór ten zawiera dane Klienta, a także informacje o jego dotychczasowych zakupach w sklepie internetowym www.SklepMercedes.ewt.pl. Klient zobowiązuje się nie udostępniać hasła do swojego Konta. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za udostępnianie hasła do Konta przez Klienta podmiotom trzecim.

2.9. Koszyk: mechanizm umożliwiający Klientowi określenie zamawianych Produktów.

2.10. Newsletter: treści o charakterze informacyjnym, handlowym oraz marketingowym dostarczane Klientowi cyklicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej. Usługa Newslettera świadczona jest na rzecz Klientów zainteresowanych tą usługą.

2.11. Oddział: stacjonarna placówka, w której prowadzona jest sprzedaż Produktów oferowanych przez Sprzedawcę.

2.12. Produkt: rzecz oferowana przez Sprzedawcę w sklepie internetowym www.SklepMercedes.ewt.pl, która jest przedmiotem Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem za Sprzedawcą.

2.13. Regulamin: niniejszy zbiór reguł, które normują funkcjonowanie sklepu internetowego www.SklepMercedes.ewt.pl.

2.14. System Teleinformatyczny: zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, który zapewnia przetwarzanie i przechowywanie, wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 21.07.2000 r. - Prawo telekomunikacyjne. Za pośrednictwem System Teleinformatycznego Sprzedawca przyjmuje Zamówienia od Klientów.

2.15. Świadczenie usługi drogą elektroniczną: wykonanie usługi świadczonej na odległość (bez jednoczesnej obecności stron), poprzez przekazanie danych na indywidualne świadczenie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne.

2.16. Umowa Sprzedaży: zawierana albo zawarta transakcja sprzedaży Produktu pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego www.SklepMercedes.ewt.pl.

2.17. Usługa Transportowa: odpłatne dostarczenie zamówionych Produktów pod wskazany przez Klienta adres w Formularzu Zamówienia. Sprzedawca realizując Usługę Transportową zastrzega sobie prawo do korzystania z zewnętrznych firm transportowych.

2.18. Zamówienie: składane za pomocą Formularza Zamówienia oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 

3. ZAKUPY W SKLEPIE

3.1. Produkty oferowane przez Sprzedawcę są nowe, wolne od wad.

3.2. Ceny Produktów widoczne w sklepie internetowym www.SklepMercedes.ewt.pl są cenami całkowitymi za towar, zawierającymi podatek VAT.

3.3. Sprzedawca informuje, że na całkowitą cenę Zamówienia składają się: ceny Produktów zamówionych przez Klienta oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru (odpłatna Usługa Transportowa).

3.4. Klient, chcąc zakupić dany produkt, musi go dodać do Koszyka. Następnie Klient musi podać swoje dane rozliczeniowe i dane do dostawy, uzupełniając Formularz Zamówienia. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji Zamówienia Klienta. W Formularzu Zamówienia Klient określa także metodę dostawy: odbiór osobisty lub dostawa odpłatną Usługą Transportową pod adres wskazany przez Klienta.

3.5. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści a także zaakceptowania postanowień niniejszego Regulaminu przez Klienta.

3.6. Złożenie zamówienia i dokonanie za nie płatności jest równoznaczne z zawarciem Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

3.7. Sprzedawca potwierdza przyjęcie płatności i Zamówienia do realizacji poprzez wysłanie automatycznego powiadomienia e-mailowego na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w Formularzu Zamówienia.

3.8. Klient ma możliwość złożenia Zamówienia bez dokonywania rejestracji w sklepie internetowym www.SklepMercedes.ewt.pl.

3.9. Klient ma również możliwość założenia Konta, dzięki któremu będzie miał dostęp do historii swoich Zamówień. Klient chcący założyć Konto musi wykonać łącznie trzy kolejne kroki:

3.9.1. Wypełnić Formularz Rejestracji,

3.9.2. Kliknąć przycisk „zarejestruj się”,

3.9.3. Potwierdzić zamiar założenia konta poprzez kliknięcie w link aktywacyjny, który zostanie Klientowi przesłany drogą elektroniczną na adres e-mail podany w trakcie wypełniania Formularza Rejestracji.

3.10. Założenie Konta skutkuje zawarciem na czas nieokreślony umowy w zakresie prowadzenia Konta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. Sprzedawca nie pobiera opłat za założenie Konta Klienta. W każdej chwili oraz bez podania przyczyny Klient ma możliwość wglądu do swoich danych a także wystąpienia z żądaniem usunięcia Konta. Chęć usunięcia konta Klient powinien zgłosić Sprzedawcy na adres e-mail: e-commerce@ewt.mercedes-benz.pl.

 

4. PŁATNOŚCI

4.1. Sprzedawca przyjmuje płatności za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych firmy Blue Media S.A. NIP: 5851351185, KRS: 0000320590. Metody płatności dostępne w sklepie internetowym obejmują:

4.1.1. Przelew on-line

4.1.2. BLIK

4.1.3. Płatności kartami płatniczymi: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcje dokonaną przez Klienta kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.

4.1.4. Produkty oferowane przez Sprzedawcę, w tym również urządzenia elektroniczne, są wysyłane z magazynu Oddziału Koprki, ul. Poznańska 472, Koprki, 05-850 Ożarów Mazowiecki.

4.2. Warunkiem przyjęcia do realizacji Zamówienia jest dokonanie płatności z góry przez Klienta jedną z metod wymienionych powyżej.

 

5. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

5.1. Przyjęcie Zamówienia do realizacji każdorazowo potwierdzane jest przez Sprzedawcę za pośrednictwem automatycznej wiadomości wysyłanej pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Klienta w Formularzu Zamówienia. Klient odpowiada za poprawność podanego adresu e-mailowego.

5.2. Czas realizacji Zamówienia wynosi od 2 do 5 dni + czas dostawy realizowanej przez firmy kurierskie w dni robocze i liczony jest od momentu dokonania płatności za Zamówienie. W wyjątkowych sytuacjach (np. opóźnienia po stronie firmy transportowej, z usług których korzysta Sprzedawca) czas realizacji Zamówienia może się wydłużyć. W takich przypadkach każdorazowo Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Klienta.

5.3. Zamówienia złożone do godziny 11:00 obsługiwane są tego samego dnia roboczego. Zamówienia złożone po godzinie 11:00 obsługiwane są następnego dnia roboczego.

5.4. Klient korzystający z odpłatnej Usługi Transportowej zobowiązany jest do odbioru przesyłki przy pierwszej próbie dostarczenia przez firmę transportową. Klient zobowiązany jest do odbierania połączeń telefonicznych od kierowcy firmy transportowej dostarczającego przesyłkę. Brak odbioru przesyłki skutkuje jej powrotem do magazynu Sprzedawcy. Jej ponowne dostarczenie będzie możliwe po uiszczeniu przez Klienta dodatkowej opłaty za ponowną Usługę Transportową.

5.5. Klient korzystający z odpłatnej Usługi Transportowej ma obowiązek sprawdzenia dostarczonej przesyłki w obecności kierowcy firmy transportowej. W przypadku zastrzeżeń, co do przesyłki, należy spisać protokół uszkodzeń lub protokół niezgodności w obecności kierowcy. Brak sporządzenia protokołu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, poczytuje się jako przyjęcie produktów bez zastrzeżeń. Brak zastrzeżeń co do przesyłki, musi być potwierdzony podpisem przyjęcia przesyłki na liście przewozowym.

5.6. Klient, który zadeklaruje w Formularzu Zamówienia odbiór osobisty, zostanie poinformowany przez Sprzedawcę o możliwości odbioru Zamówienia w momencie, kiedy Zamówienie to będzie gotowe do wydania. Informacja zostanie przesłana drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Klienta w Formularzu Zamówienia. Odbiór osobisty Zamówienia będzie poświadczony pisemnie przez Klienta na dokumencie WZ Sprzedawcy. Odbiory osobiste są realizowane przez Oddział Koprki, ul. Poznańska 472, Koprki, 05-850 Ożarów Mazowieckim, Tel. +48 538 994 000, e-commerce@ewt.mercedes-benz.pl

5.7. Klient może upoważnić do odbioru Zamówienia inną osobę, niż ta wskazana w Formularzu Zamówienia. O tej sytuacji Klient musi poinformować Sprzedawcę pisemnie drogą elektroniczną. Informacja ta musi zostać wysłana z tego samego adresu e-mail, z którego zostało złożone Zamówienie.

5.8. Klient ma 14 dni kalendarzowych na odbiór osobisty Zamówienia. Brak odbioru Zamówienia w tym terminie skutkuje jego anulowaniem i zwrotem pieniędzy na konto bankowe Klienta.

5.9. W wyjątkowych sytuacjach Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulacji Zamówienia. O takich przypadkach Sprzedawca informuje Klienta pisemnie drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Klienta w Formularzu Zamówienia.

5.10. Każde Zamówienie złożone w sklepie internetowym www.SklepMercedes.ewt.pl stanowi odrębną Umowę Sprzedaży na odległość i wymaga każdorazowej akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji Zamówienia. Umowy zawierane na podstawie niniejszego Regulaminu zawierane są w języku polskim.

 

6. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

6.1. Konsument, który zawarł Umowę Sprzedaży na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztu zwrotu towaru (transport od Konsumenta do Sprzedawcy). Konsumentowi, który odstępuje od umowy zawartej na odległość, przysługuje zwrot ceny towaru, a także zwrot kosztu odpłatnej Usługi Transportowej jeśli ta została przez Konsumenta zakupiona.

6.2. Konsument chcący odstąpić od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość powinien złożyć oświadczenie, przesyłając je na adres e-mailowy Sprzedawcy: e-commerce@ewt.mercedes-benz.pl. Konsument może, lecz nie jest to wymagane, skorzystać z formularza Odstąpienia udostępnionego przez Sprzedawcę. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość powinno zawierać dane Konsumenta, dane teleadresowe, nazwę banku i numer konta bankowego a także kwotę brutto zwracanych towarów. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji procesu zwrotu.

6.3. Bieg terminu prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość rozpoczyna się od objęcia Produktów w posiadanie przez Konsumenta w momencie odbioru osobistego w Oddziale Sprzedawcy lub od momentu przyjęcia przesyłki od kierowcy firmy transportowej.

6.4. Konsument, który odstąpił od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość powinien zwrócić Sprzedawcy wszystkie zakupione Produkty w terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Produkty powinny zostać zwrócone w niezmienionym stanie, w oryginalnych nieuszkodzonych opakowaniach.

6.5. Sprzedawca w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu otrzymania zwróconych Produktów, dokonuje zwrotu płatności na numer konta bankowego wskazany przez Konsumenta w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość.

6.6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktów do Oddziału Sprzedawcy. Oddziałem przyjmującym zwroty jest Oddział Koprki, ul. Poznańska 472, Koprki, 05-850  Ożarów Mazowiecki.

6.7. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw Konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 ze zm.) Klientom, którzy nie są Konsumentami, nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość.

6.8. Wyjątki od prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość dotyczą:

6.8.1. Produktów nietypowych, wyprodukowanych specjalnie według specyfiki Konsumenta określonej w Formularzu Zamówienia,

6.8.2. Produktów, które ulegają szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia,

6.8.3. Produktów, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

7. REKLAMACJE

7.1. W przypadku wystąpienia wady towaru, Klient ma prawo zareklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie Cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja ta została udzielona.

7.2. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni kalendarzowych. W celu złożenia reklamacji Klient powinien się skontaktować ze Sprzedawcą pod numerem telefonu: +48 538 994 000 i/lub adresem e-mail: e-commerce@ewt.mercedes-benz.pl. Sprzedawca niezwłocznie przedstawi Klientowi wszystkie niezbędne informacje dotyczące przebiegu procesu reklamacji.

 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Zabrania się kopiowania opisów oraz zdjęć produktów dostępnych w sklepie internetowym www.SklepMercedes.ewt.pl.

8.2. Opisy, grafiki i zdjęcia wykorzystane w sklepie internetowym www.SklepMercedes.ewt.pl mogą stanowić własność podmiotów trzecich. Sprzedawcy przysługuje prawo do wykorzystania tych elementów na podstawie odrębnych umów z ich właścicielami.

8.3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.

8.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl